podnikatel
Stanislav Spurný
Se sídlem Bzenecká 4171/18, 628 00, Brno - Židenice
IČ 73860832
Zapsaný v živnostenském rejstříku vedeném Magistrátem města Brna
Pro prodej koženého zboží a doplňkového zboží prostřednictvím internetového obchodu provozovaného na adrese www.spurny.net

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu je podnikatel Stanislav Spurný se sídlem Bzenecká 4171/18, 628 00, Brno - Židenice, IČ 73860832, zapsaný v živnostenském rejstříku vedeném Magistrátem města Brna (dále jen „prodávající“). Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty.

1.2. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího vzniklé na základě kupní smlouvy uzavírané prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího nebo v souvislosti s ní (dále jen „kupní smlouva“). Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.spurny.net (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.3. Zbožím, které je prodáváno prostřednictvím webové stránky, je kožené zboží určené pro koně a jezdce zhotovené prodávajícím a případně upravené dle specifických požadavků kupujícího „na zakázku“ (dále jen „zakázková výroba“) a doplňkový sortiment, blíže specifikovaný na webové stránce, v záložce „e-shop“. Tyto obchodní podmínky se přiměřeně také použijí na individualizované zakázky realizované na základě samostatné objednávky kupujícího prostřednictví samostatného objednávkového formuláře uvedeného na webové stránce v záložce „individuální zakázková výroba“.

1.4. Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel. Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná (dále jaké jako „kupující - spotřebitel“).Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Podnikatelem se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti. Uvede-li Kupující v objednávce své identifikační číslo, není spotřebitelem a bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená v těchto obchodních podmínkách pro podnikatele (dále také jako „kupující - podnikatel“).Tyto obchodní podmínky upravují odlišně některá práva a povinnosti pro spotřebitele a pro podnikatele. V případě, že jsou práva a povinnosti upraveny shodně pro spotřebitele i pro podnikatele, jsou tyto osoby dále společně označovány jako „kupující“.

1.5. Kupní smlouva je pro účely těchto obchodních podmínek vymezena jako dvoustranné právní jednání, kterým se prodávající zavazuje odevzdat kupujícímu movitou věc (zboží z nabídky prodávajícího uvedené v internetovém obchodu) a umožnit mu nabýt vlastnické právo k této věci a kupující se zavazuje věc převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu. Kupní smlouva mezi kupujícím – spotřebitelem a prodávajícím je spotřebitelskou smlouvou ve smyslu ustanovení § 1810 občanského zákoníku.

1.6. Odpovědnost za správnost a pravdivost všech údajů uvedených v objednávce nese kupující a kupujícím sdělené údaje budou prodávajícím považovány za správné.

1.7. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.“, eviduje-li poplatník v daném pokladním místě tržby v běžném režimu. Prodávající je povinen vystavit kupujícímu účtenku. Prodávající vystavuje účtenky dle zákona o evidenci tržeb v elektronické podobě zasílané emailem či v papírové podobě v závislosti na zvolené platební metodě a způsobu přepravy. Příjemce tržby eviduje tržby ve zjednodušeném režimu, tzn. je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně nejpozději do 5 dnů.“, eviduje-li poplatník v daném pokladním místě tržby ve zjednodušeném režimu.

1.8. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky a řídí se českým právem. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem, v platném znění a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem.

1.9. S obchodními podmínkami má kupující možnost se seznámit před odesláním své objednávky a je na ně dostatečně předem upozorněn. Kupující odesláním své objednávky potvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří Reklamační řád, před uzavřením kupní smlouvy seznámil a že s nimi ve znění platném a účinném v okamžiku odeslání objednávky výslovně souhlasí.

1.10. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.11. Obchodní podmínky platné v okamžiku uzavření kupní smlouvy obdrží kupující jako přílohu potvrzení objednávky nebo jako přílohu návrhu na uzavření kupní smlouvy ze strany prodávajícího, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále také jen „elektronická adresa kupujícího“)

1.12. Kupující si je vědom, že mu koupí zboží z nabídky prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log, aj. prodávajícího nebo jeho smluvních partnerů, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou ujednáno jinak.

1.13. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.14. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.15. Při uzavírání kupní smlouvy s kupujícím - podnikatelem v souladu s těmito obchodními podmínkami se nepoužije ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku.

1.16. Zboží a služby nabízené prodávajícím nejsou určeny dětem mladším 16 let.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen bez zbytečného prodlení aktualizovat, a to vždy nejpozději před objednávkou kupujícího. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Obrázky u zboží mají pouze ilustrativní charakter a nemusí odpovídat skutečné podobě věci.

3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží. U zboží je uvedena cena nebo údaj o ceně chybí, případně je uvedena pouze orientační cena (dále jen „zboží bez uvedené ceny“). U zboží s uvedenou cenou je cena uvedena včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků, kromě nákladů na balné a doručení zboží, které se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu, s výjimkou zjevných chyb. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek v rámci individuální zakázkové výroby.

3.4. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží, které se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.5. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 • druhu zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu)
 • způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží
 • informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jako „objednávka“)

3.6. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „ODESLAT OBJEDNÁVKU“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

3.7. Smluvní vztah – kupní smlouva, mezi prodávajícím a kupujícím s ohledem na znění článku 3, bodu 3.3. těchto obchodních podmínek, vzniká v případě zboží s uvedenou cenou okamžikem, kdy je kupujícímu doručena akceptace (přijetí) objednávky (nabídky) prodávajícím, tj. v okamžiku doručení přijetí návrhu na uzavření kupní smlouvy učiněného ze strany kupujícího. Okamžikem uzavření kupní smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím jsou smluvní strany takovou smlouvou vázány a vznikají jim vzájemná práva a povinnosti z kupní smlouvy vyplývající.

3.8. Vystavení zboží bez uvedené ceny (zakázková výroba) se považuje za výzvu k podání nabídky. Prodávající zašle kupujícímu v návaznosti na objednávku kupujícího návrh na uzavření kupní smlouvy (nabídka) ve kterém sdělí cenu zboží a předpokládaný termín dodání dle požadavků kupujícího uvedených v objednávce. Smluvní vztah – kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím s ohledem na znění článku 3, bodu 3.3. těchto obchodních podmínek, vzniká okamžikem, kdy je prodávajícímu doručena akceptace (přijetí) návrhu na uzavření kupní smlouvy (nabídky) kupujícím, tj. v okamžiku doručení přijetí návrhu na uzavření kupní smlouvy učiněného ze strany prodávajícího směrem ke kupujícímu. K uzavření kupní smlouvy však nedojde, jestliže akceptace (přijetí) návrhu na uzavření smlouvy (nabídka) není doručena prodávajícímu ve lhůtě pro akceptaci (přijetí) uvedené v návrhu na uzavření smlouvy (nabídky). Okamžikem uzavření kupní smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím jsou smluvní strany takovou smlouvou vázány a vznikají jim vzájemná práva a povinnosti z kupní smlouvy vyplývající. Odpověď na návrh s jakýmkoliv dodatkem nebo odchylkou ze strany kupujícího není považována za přijetí návrhu a zakládá nový protinávrh, a to i v případě, že podstatně nemění podmínky návrhu.

3.9. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky kupujícího potvrdí přijetí objednávky kupujícího, a to na elektronickou adresu kupujícího nebo ho bude kontaktovat s jiným sdělením. Jiným sdělením se rozumí (a) odmítnutí objednávky (např.: v případě nedostupnosti zboží, chybně uvedené ceny zboží), (b) informace o dočasné nedostupnosti zboží bez uvedení přesného termínu jeho dodání a s dotazem, zda kupující má přesto zájem na uzavření kupní smlouvy, (c) informaci o dočasné nedostupnosti zboží s uvedením přesného termínu jeho dodání a s dotazem, zda kupující má přesto zájem na uzavření kupní smlouvy, (d) potvrzení o přijetí objednávky zboží bez uvedené ceny (zakázková výroba). V případech uvedených výše pod body (b) a (c) je kupní smlouva uzavřena v okamžiku doručení potvrzení nabídky kupujícím. Prodávající doporučuje, aby si kupující potvrzující email uschoval (nevymazal), a to do uplynutí záruční doby zboží nebo do uplynutí doby použitelnosti, neboť může sloužit pro objasnění obsahu kupní smlouvy v případě rozporů či platnosti znění obchodních podmínek. V případě uvedeného výše pod bodem (d) prodávající zašle kupujícímu ve lhůtě sedmi pracovních dnů od dne doručení potvrzení o přijetí objednávky návrh na uzavření kupní smlouvy dle požadavků uvedených v objednávce. Prodávající si vyhrazuje právo tuto lhůtu prodloužit s přihlédnutím ke konkrétním okolnostem a charakteru objednávaného zboží. O prodloužení lhůty informuje kupujícího telefonicky nebo emailem na elektronickou adresu kupujícího.

3.10. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.11. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, na základě dohody s kupujícím, v případě, kdy se zboží se již nevyrábí nebo nedodává. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření kupní smlouvy nedojde.

3.12. Kupující má možnost jednostranně zrušit (odvolat) nebo změnit svoji objednávku, jestliže zrušení nebo změna objednávky dojde prodávajícímu dříve, než prodávající odešle kupujícímu přijetí objednávky.

3.13. Veškeré objednávky zboží s uvedenou cenou učiněné prostřednictvím internetového obchodu www.spurny.net jsou považovány za závazné.

3.14. Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky.

3.15. Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy, nemá právní účinky.

3.16. Vzniklou kupní smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

3.17. Komunikace mezi prodávajícím a kupujícím po učinění objednávky ze strany kupujícího bude probíhat zejména formou e-mailové komunikace.

3.18. Vzniklá kupní smlouva, resp. daňový doklad, bude uložena v elektronickém archivu. Registrovaní uživatelé mají k dokladům přístup po přihlášení na internetových stránkách prodávajícího. Neregistrovaným zákazníkům bude tento doklad zaslán v elektronické podobě na požádání.

3.19. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Prodávající požaduje úhradu kupní ceny dle zvoleného způsobu úhrady před převzetím plnění kupujícím od prodávajícího, případná povinnost zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu se týká požadavků Kupujícího na poskytnutí specifických služeb, jsou-li vyžadovány a poskytovány, zejména jedná-li se o speciální zboží na objednávku nebo zboží, které není na skladě, nebo množství zboží, které není obvyklé. Prodávající se zavazuje o požadavku zálohové platby informovat kupujícího neprodleně. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.2. Zejména u zboží upraveného dle specifických požadavků kupujícího „na zakázku“ a u zboží bez uvedené ceny (zakázková výroba) je prodávající oprávněn požadovat od kupujícího zálohu ve výši až 100% ceny zboží dle složitosti a hodnoty zboží na základě vystavené zálohové faktury, není-li v samotné kupní smlouvě ujednáno jinak. Pokud dojde k zániku kupní smlouvy z důvodů ležících na straně kupujícího, sjednávají smluvní strany závazek kupujícího uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši zálohy uhrazené kupujícím. Prodávající započne s plněním dle kupní smlouvy po uhrazení zálohy kupujícím.

4.3. Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou. Původní cena znamená cenu zboží/služby, za niž předmětné zboží/službu prodávající nabízel bez zohlednění veškerých možných bonusů, marketingových kampaní na podporu prodeje a jiných slevových akcích na provozovaném e-shopu, nebo cenu nezávazně doporučenou výrobcem či distributorem, přičemž bude zobrazena vždy ta z cen, která lépe reflektuje cenovou hladinu daného výrobku na trhu.

4.4. Kupující bere na vědomí, že mohou nastat případy, kdy nedojde k uzavření smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím, a to zejména v případě, kdy kupující objedná zboží za cenu zveřejněnou omylem v důsledku chyby interního informačního systému prodávajícího. Prodávající v takovém případě kupujícího informuje o takové skutečnosti bezodkladně po jejím zjištění. Kupující bere dále na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu na zboží, které není v pevné nabídce e-shopu nebo na zboží jiné barvy či rozměru než je uveřejněno na rozhraní webu.

4.5. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce oproti předání zboží dopravcem (včetně daňového dokladu) a převzetí zboží kupujícím;
 • bezhotovostně převodem předem na účet prodávajícího č. …………………./……………… vedený u …………………………….., a.s. (dále jen „účet prodávajícího“) na základě vystavené zálohové faktury, přičemž po uhrazení celé kupní ceny je zboží s příslušným daňovým dokladem předáno kupujícímu;
 • online kartou, přičemž po uhrazení celé kupní ceny je zboží s příslušným daňovým dokladem předáno kupujícímu;
 • prostřednictvím platebního systému PayPal v případě dodání zboží mimo území České republiky, přičemž po uhrazení celé kupní ceny je zboží s příslušným daňovým dokladem předáno kupujícímu.

4.6. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.7. V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do sedmi (7) dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.8. V případě bezhotovostní platby není prodávající povinen do okamžiku připsání kupní ceny na jeho účet zboží kupujícímu odeslat.

4.9. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.10. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.11. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu.

4.12. Výše uvedený daňový doklad slouží zároveň jako záruční list pro kupující spotřebitele.

5. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

5.1. Prodávající nezaručuje okamžitou skladovou dostupnost všech položek zboží. Informace o stavu skladových zásob u nabízeného zboží se může lišit v závislosti na postupném vyprodávání a má obecně informativní charakter.

5.2. Prodávající dodá zboží kupujícímu kompletní, nejpozději do 15 dnů od potvrzení objednávky, pokud u jednotlivého zboží není uvedena jiná lhůta k dodání. Je-li u zboží uvedeno „skladem“, prodávající zboží odešle nejpozději do tří pracovních dnů od potvrzení objednávky, není-li v potvrzení uveden jiný termín. Toto neplatí v případě sjednání bezhotovostního způsobu úhrady kupní ceny, platby online kartou nebo převodem prostřednictvím platební brány. Pokud kupující vyžadujete dodání zboží v konkrétním termínu, případně je kupující obeznámen s tím, že v termínu uvedeném pro doručení zboží nebude přítomen na adrese dodání, doporučuje prodávající tento požadavek či jinou skutečnost uvést v "poznámce" objednávkového formuláře.

5.3. Kupující je povinen zboží převzít.

5.4. Doklady ke zboží, zejména daňový doklad, odešle prodávající kupujícímu společně se zbožím, případně zašle ihned po převzetí zboží, nejpozději do dvou dnů od převzetí zboží.

5.5. Pro případ, že zboží nebude možné dodat ve lhůtě uvedené v internetovém obchodě nebo prodávající nebude vůbec schopen dodat objednané zboží nebo ho bude schopen dodat jen částečně, bude prodávající bezodkladně kontaktovat kupujícího za účelem učinění dohody o dalším postupu.

5.6. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

5.7. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

5.8. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5.9. Nepřevezme-li kupující zboží v dohodnuté době porušením své povinnosti, ač mu s ním prodávající umožnil nakládat, přechází na kupujícího nebezpečí škody. V tomto případě je kupující povinen prodávajícímu zaplatit poplatek za uskladnění za každý den prodlení ve výši 50,- Kč, maximálně však 500,- Kč. Prodávající je oprávněn poté, co kupujícího prokazatelně e-mailem upozorní a poskytne mu novou přiměřenou lhůtu pro převzetí, zboží vhodným způsobem prodat. Náklady na uskladnění a náklady marného dodání zboží z důvodu nedostatku součinnosti na straně kupujícího v nezbytně nutné výši je prodejce oprávněn vůči kupujícímu započíst na výtěžek prodeje.

5.10. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky, neporušenost obalů zboží i zboží samotné) dle předloženého přepravního listu. Až poté podepsat přepravní list, dodací list nebo jiný doklad o převzetí a předání zásilky, kdy tím kupující souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že zboží bylo dodáno nepoškozené. V případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci a zapsat do dokladu o dodání. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce. Pro tento případ prodávající doporučuje provést fotodokumentaci poškození a obalu.Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu prodávajícího…………………………………, sepsat s dopravcem škodní protokol a přiložit fotodokumentaci a tento bez zbytečného odkladu zaslat faxem, e-mailem, nebo poštou prodávajícímu.Těmito ujednáními není dotčena zákonná lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dává však prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou, a případná reklamace poškozeného zboží může z tohoto důvodu být zamítnuta.

5.11. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány, případně odkazem na podmínky zvoleného dopravce.

5.12. Jsou možné následující způsoby doručení objednaného zboží:

 • Česká pošta – Balík Na poštu,
 • Česká pošta – Balík Do Ruky,
 • zásilková služba DPD.

5.13. Zboží bývá zpravidla doručeno do druhého (2) pracovního dne od nakládky v závislosti na zvoleném způsobu dopravy.

5.14. Cena dopravy je určena poskytovatelem přepravních služeb dle aktuálního ceníku:

 • Česká pošta – Balík Na poštu 89,-- Kč s DPH (do 30kg)
 • Česká pošta – Balík Do Ruky 99,-- Kč s DPH (do 30kg)
 • zásilková služba DPD 99,-- Kč s DPH (do 30kg)
 • při objednávce zboží nad 1.500,-- Kč s DPH avšak váhy do 30kg je DOPRAVA ZDARMA. Při objednávce nad 30 kg je účtováno dopravné, které však nelze při odeslání objednávky kupujícím vyčíslit. Toto dopravné je sjednáno individuální dohodou mezi prodávajícím a kupujícím na základě nabídky prodávajícího, což je blíže upraveno v bodu 5.15. těchto podmínek.

5.15. Při doručování zásilek s ohledem na velikost, váhu – zejména pokud její celková hmotnost přesáhne 1500 kg či na specifický charakter zboží, případně dle požadavku kupujícího, není součástí objednávky cena za dopravu. Na tuto skutečnost je kupující předem upozorněn v objednávkovém formuláři. Možnosti dopravy určí kupující na základě vlastní žádosti, a to volbou v objednávkovém formuláři s možností osobního odběru zboží nebo doporučení vhodného dopravce prodávajícím – nabídka dopravy. Toto dopravné je pak sjednáno individuální dohodou mezi prodávajícím a kupujícím na základě nabídky prodávajícího.

5.16. Cena za doručení zboží na dobírku v hodnotě objednávky do 1.500,-- Kč s DPH činí 40,-- Kč s DPH, cena za platbu online kartou nebo převodem činí 10,-- Kč s DPH. Při objednávce nad 1.500,-- Kč s DPH je dobírka, platba kartou nebo online převod ZDARMA.

5.17. Doručení zboží je možné pouze v pracovních dnech mezi 8 a 16 hod. Jiná doba doručení není možná.

5.18. V případě vyzvednutí objednávky, jež byla uhrazena předem, může prodávající požadovat předložení identifikačního průkazu (OP nebo cestovní pas), a to za účelem předcházení vzniku škod. Bez předložení některého z těchto dokladů může prodávající odmítnout zboží vydat.

5.19. Zboží zakoupené kupujícím -právnickou osobou bude předáno pouze statutárnímu orgánu dané právnické osoby či osobě, která se prokáže ověřenou plnou mocí. Zboží zakoupené kupujícím - osobou samostatně výdělečně činnou bude předáno pouze po předložení platného identifikačního průkazu (OP či cestovní pas).

6. PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY NA ZBOŽÍ A VÝHRADA VLASTNICTVÍ

6.1. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího - spotřebitele okamžikem převzetí zboží od přepravce.

6.2. U kupujícího - podnikatele odevzdá prodávající zboží předáním vybranému přepravci k přepravě pro kupujícího - podnikatele a umožní kupujícímu - podnikateli uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči vybranému přepravci. Na kupujícího – podnikatele přechází nebezpečí škody na zboží předáním věci vybranému prvnímu přepravci pro přepravu do místa určení uvedeném v objednávce.

6.3. Škoda na zboží, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže prodávající škodu způsobil porušením své povinnosti.

6.4. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží prodávajícímu.

7. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY SE SPOTŘEBITELEM

7.1. Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě) může kupující spotřebitel od kupní smlouvy odstoupit v případech stanovených občanským zákoníkem ve spojení se zákonem o ochraně spotřebitele.

7.2. Kupující spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze odstoupit od smlouvy o dodávce zboží, které bylo vyrobeno nebo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu případně se jedná o zboží atypické (zakázková výroba).
Dále nelze dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy:

 • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 • o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
 • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 • o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
 • o poskytování služeb, jestliže byly splněny předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

7.3. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 7.2. obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Zboží by měl spotřebitel vrátit úplné, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. Pokud se jedná o spotřební zboží (např. výrobky k ošetření kůže, apod.), pak lze od smlouvy odstoupit, pouze pokud kupující dodá zboží nepoškozené a nepoužité v neporušeném originálním balení.

7.4. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž je dostupný zde ……. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího…………………. Své rozhodnutí odstoupit nám prosím oznamte na uvedenou adresu elektronické pošty prodávajícího.

7.5. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

7.6. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 7.3. obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Vrácení zboží není možné „na dobírku“, toto nebude prodávajícím převzato. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

7.7. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 7.3. obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.

7.8. Spotřebitel odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Je-li tedy vrácené zboží uvedeným způsobem poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a jednostranně jej započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

7.9. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

7.10. Prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy v zejména v případě, že se již zboží nevyrábí nebo nedodává, výrazným způsobem se změnila cena zboží dodávaného dodavatelem prodávajícího, zboží je dlouhodobě nedostupné nebo omylem či administrativní chybou byla v internetovém obchodu uvedena chybná kupní cena. V případě, že některá z výše uvedených skutečností nastane, bude prodávající neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu ve věci. V případě, že kupující již zaplatil kupní cenu nebo její část a vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

7.11. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

8. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY S PODNIKATELEM

8.1. Kupující podnikatel může od kupní smlouvy odstoupit v případech stanovených občanským zákoníkem ustanovení § 2001 a následujících.

8.2. Prodávající si vyhrazuje právo možnosti odstoupení od kupní smlouvy v případě, že se již zboží nevyrábí nebo nedodává, výrazným způsobem se změnila cena zboží dodávaného dodavatelem prodávajícího, zboží je dlouhodobě nedostupné nebo omylem či administrativní chybou byla v internetovém obchodu uvedena chybná kupní cena. V případě, že některá z výše uvedených skutečností nastane, bude prodávající neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu ve věci. V případě, že kupující již zaplatil kupní cenu nebo její část a vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

8.3. Neoznámil-li kupující podnikatel vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

8.4. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

9. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ A JAKOST PŘI PŘEVZETÍ

9.1. Práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady jsou upraveny v reklamačním řádu prodávajícího.

10. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

10.1. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

10.2. Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

10.3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje v prvé řadě prodávající prostřednictvím elektronické adresy ………….. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

10.4. Kupující – spotřebitel má podle zákona o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz.

10.5. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

10.6. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

10.7. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

11. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

11.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

11.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

12. DORUČOVÁNÍ

12.1. Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou kupujícím v objednávce.

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

13.1. Smluvní strany sjednávají, že vztah založený kupní smlouvou se vždy, i pro případ že je obsažen mezinárodní (zahraniční) prvek, se řídí českým právem a k projednání a rozhodnutí sporů vzniklých na základě této kupní smlouvy jsou vždy příslušné české soudy. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

13.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

13.3. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené kupní smlouvy a jsou neomezeně přístupné na stránkách internetového obchodu www.spurny.net, a to ve všech jejich verzích včetně verze aktuální, což umožňuje jejich archivaci a reprodukci.

13.4. Nedílnou součást obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy, reklamační řád a formulář pro uplatnění vad.

13.5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Stanislav Spurný, Bzenecká 4171/18, 628 00, Brno - Židenice, adresa elektronické pošty stanislav@spurny.net, telefon 608 852 294

13.6. Tyto obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od …………… 2017, přičemž jsou k dispozici v sídle prodávajícího, provozovnách prodávajícího nebo elektronicky na www.spurny.net.

V Brně dne


Formulář pro odstoupení od smlouvy ke stažení zde.
Formulář pro uplatnění vad (reklamace) ke stažení zde.
Souhlas se zpracováním osobních údajů ke stažení zde.

Máte zájem o kvalitní ruční práci?

Neváhejte nás kontaktovat, jsme tu pro vás

Mám zájem